โรคปริทันต์ ( โรคเหงือก )/Periodontal Treatment

          โรคปริทันต์ เป็นโรคติดเชื้อของเนื้อเยื่อรอบๆนั้น ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียที่อยู่ใน Plaque และหินปูน และแบคทีเรีย
นี้จะปล่อยสารพิษมาทำลายเหงือก และอวัยวะรอบๆกระดูกบริเวณฟันในระยะแรกของโรคปริทันต์ จะไม่มีอาการเจ็บปวด
แต่เมื่อรอยโรคดำเนินรุนแรงขึ้น จะมีเลือดออกตามไรฟัน เหงือกบวม หายใจมีกลิ่นเหม็น ฟันโยก คนไข้จะไม่มีอาการใดๆ
เลยจนกระทั่งถึงระยะรุนแรง ดังนั้นการพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจฟันเป็นระยะๆ ทันตแพทย์จะเป็นที่ตรวจพบรอยโรคขั้นแรก
และให้การรักษาพร้อมคำแนะนำ วิธีการรักษา และค่าใช้จ่าย ขึ้นกับความรุนแรง และชนิดของโรคเหงือกนั้นๆโรคเหงือก
อักเสบจะเป็นรอยโรคระยะแรกของโรคปริทันต์ ในระยะนี้เนื้อเยื่อที่อักเสบจะมีการหาย และคืนสภาพได้ การรักษาไม่ยุ่งยาก
ในระยะแรกนี้ การรักษาทำได้ง่ายๆ เพียงแค่ขูดหินปูน และคนไข้มีการดูแลสุขภาพช่องปากที่ดีตามคำแนะนำของ
ทันตแพทย์พร้อมกลับมาตรวจเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน

Periodontics (Gum Treatment)
Periodontal disease is an infection of the tissues surrounding the teeth which is caused by bacteria found in plaque and calculus. These bacteria release toxins that can damage the gum and surrounding bone. In the beginning stages, this disease is painless; but as it progresses, bleeding, swollen gums, bad breath, and shifting teeth become more obvious. The patient will feel no pain or discomfort until this disease reaches the advanced stage; therefore with periodic check-ups, the dentist can early detect and treat it. The method and cost of the treatment depends on the type and severity of the disease.
Gingivitis is the early stage of the Peridontal disease. At this stage, the infected tissues are reversible; and the treatment is not complicated. This early stage treatment involves thorough cleaning (scaling) and good home care. Also, oral hygiene instruction will be given to the patient followed by regular visits for oral hygiene maintenance in intervals every six months.

แผนภาพโรคเหงือกระยะแรก diagram of early periodontitis:


แผนภาพโรคเหงือกความรุนแรงปานกลาง diagram of moderate periodontitis:

 


แผนภาพโรคเหงือกระยะรุนแรง diagram of advanced periodontitis:


อัตราค่าบริการ/PRICE LIST
» FULL MOUTH SCALING AND PROPHYLAXIS ขูดหินปูน , ขัดฟัน ฿ 600-1,200
» ROOTPLANING / QUADRANT เกลารากฟัน ฿ 1,000-2,000
» PERIODONTAL SURGERY / VISIT ศัลยกรรมปริทันต์ ฿ 1,500-3,000
» OCCLUSAL SPLINT, HARD (night guard ) ฿ 3,000-5,000

เกี่ยวกับ ACT dental clinic | คลีนิกทันตกรรม เอ ซี ที

ทำฟัน,จัดฟัน,ฟอกสีฟันขาว,รากเทียม,ขูดหินปูน,อุดฟัน,ถอนฟัน,ผ่าฟันคุด,ใส่ฟันปลอม,ครอบฟัน,สะพานฟัน,รักษารากฟัน,รักษาโรคเหงือก, ฯลฯ

พื้นที่ให้บริการ [กรุงเทพและปริมณฑล]
Copyright@2013 ACT dental clinic All Rights Reserved.
698/10 ชั้น 2 อาคารร้านค้า ไอดีโอ มิกซ์ พหลโยธิน ถ. พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กทม 10400
698/10, 2nd Floor, IDEO Mix Phaholyothin( SAPAN KWAI), Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400
Tel. 02 167 7100 Mobile. 086 393 9137 E-mail : info@actdentalclinic.com www.actdentalclinic.com